Idamaine tants - kõhutants Tallinnas Eebeniga.JPG

Idamaise tantsu / kõhutantsu tunnid

Tallinnas, Urban Yogini Õnnelaboratooriumis

***ENGLISH BELOW***

Idamaise tantsu tunnid algajatele (kogemus 0 kuni 2 aastat) Eebeni juhendamisel toimuvad Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus, Urban Yogini Õnnelaboratooriumis. Tantsukursus sobib nii teismelistele kui eakatele, saledatele kui vormikatele, naistele kui meestele. Loe lähemalt kõhutantsu kohta

 

Kursus koosneb 10 tunnist, iga kursuse jooksul õpitakse üks koreograafia, tundide sisu ja õpitulemused on täpsemalt kirjeldatud allpool. Kursusel osalemiseks tuleb maksta kogu kursuse tasu ette kas pangaülekandega või kohapeal sularahas. Soovi korral on võimalik väljastada arve (käibemaks ei lisandu). Hinnakiri on allpool. Ühe tunni kaupa tasuda ei ole võimalik.


TUNNIPLAAN

2019 algajate sügiskursus: 2. oktoober - 4. detsember 2019 (10 korda) 

Kolmapäeviti kell 17:45 - 19:00

Hind: 90 eurot


TUNDIDES ÕPITAKSE:

 

1) SÕNAVARA: õpime tantsulisi elemente ja liikumisi idamaise tantsu eri stiilidest ja traditsioonidest.
2) GRAMMATIKAT: õpime liikumiste kombinatsioone ja koreograafiaid.
3) LUULETAMIST: õpime rakendama olemasolevaid teadmisi loominguliselt improvisatsiooni kaudu. 


ÕPITULEMUSED:

 

1) KEHALINE KOORMUS. Idamaine tants arendab kõiki suuremaid ja väikseimaid lihasgruppe. Tegemist on üldfüüsilise treeninguga, mis annab hea toonuse nii kätele kui ka jalgadele. Intensiivsem treening arendab ka füüsilist vastupidavust. 

2) VABAM, HOITUM JA PAINDLIKUM KEHA. Idamaine tants muudab liigesed, eelkõige puusad liikuvamaks ning selja paindlikumaks. Regulaarse tantsu harrastamise tulemusena paranevad kehatunnetus ja kehahoid mitte ainult tantsimisel, aga ka igapäevaelus - kõndimisel, seismisel ja istumisel. Tugevam kontakt oma kehaga aitab luua sõbralikumat ja aktsepteerivamat suhtumist oma kehasse. 

3) PAREM TASAKAAL JA KOORDINATSIOON.  Idamaist tantsu iseloomustab eelkõige eri kehaosade liigendatud ja isoleeritud liikumine. Tantsu regulaarne harrastamine aitab kehal ja ajul paremini toime tulla igapäevaelust oluliselt erinevate ja keerukamate liikumistega, mille tulemusena paranevad nii tasakaal kui koordinatsioonivõime . 

4) PAREM RÜTMITUNNETUS. Idamaise tantsu rütmid on väga mitmekesised ja tantsu harrastaja õpib muuhulgas tõlkima muusikat ning rütme liikumisteks. See arendab lisaks koordinatsioonile ka muusikalist kuulmist, rütmitunnetust ja tähelepanuvõimet. 

5) PAREM ENESEHINNANG. Idamaine tants õpetab märkama ja väärtustama nii oma sisemist kui ka välimist ilu, seda imetlema ja väljendama. Idamaise tantsu liikumised arendavad keha plastilisust, muutes selle nõtkemaks ja graatsilisemaks. Juba lühiajaline treening teeb kehahoiu avatumaks, pehmemaks ja enesekindlamaks. 

6) ESINEMISOSKUS. Enesekindluse kasvamisega paralleelselt kahaneb hirm olla tähelepanu keskmes ning kasvab julgus ja oskus esineda, ennast vabalt väljendada ja publikuga suhelda. See aitab kaasa ka paremale esinemisoskusele muudes valdkondades, mis nõuavad rahvahulga ees olemist ning inimeste tähelepanu võitmist ja hoidmist. 

7) KOGNITIIVSED VÕIMED. Tantsutehnika, -kombinatsioonide ja koreograafiate õppimine annab koormust mitte ainult kehale, aga ka mõistusele. Kombinatsioonide harjutamine ja meeldejätmine treenib muuhulgas ka neid aju osasid, mis on seotud mäluga. Korrapärane tantsutreening vähemalt kord nädalas kasvatab seega ka aju võimekust. 

8) LOOMIGULISUS. Et idamaine tants on oma olemuselt improvisatsiooniline, arendab selle tantsu harrastamine ka loomingulisust. Juba baasliigutusi on võimalik loominguliselt kombineerida ning lisada neile isikupäraseid elemente, mis võimaldab tantsijal iga tantsutreeningu jooksul oma isikupära ja loomingulisust avastada ja arendada. 

9) TUGEVAM KONTAKT NAISELIKKUSEGA. Kõhutants on oma olemuselt ja väljendusviisilt vägagi naiselik. Tantsus väljenduvad kohati elegantselt ja graatsiliselt, kohati plahvatuslikult ja elektriliselt, aga alati siiralt elurõõm, erinevad tunded, kirg ja mängulust. Tihti kiirgub kõhutantsijatest sensuaalsust ja naiselikkust ilma, et nad selleks sõrmegi oleksid liigutanud.


ASUKOHT

Urban Yogini Õnnelaboratoorium

Telliskivi 60, säravpunase ON-Hoone II korrusel. Astu sisse hoovi poolt, restoran "La Tabla” terrassi kõrval asuvast uksest ja tule teisele korrusele.

 

 

IN ENGLISH

 

Oriental dance classes for beginners (experience 0 to 2 years) with Eeben are held in Tallinn, Telliskivi Creative City, at the Urban Yogini Õnnelaboratoorium. The classes are suitable for teenagers and for the elderly, the thin and the thick, women as well as for men.

One course includes 10 classes during which the students also learn one choreography. The content of the classes and learning outcomes are described in more detail below.

The course fee is payable either by bank transfer or on-site in cash. Invoices are available upon request (VAT not included). The price list is below. It is not possible to pay per class.

 

LESSON PLAN

2019 Autumn Course: 2 October - 4 December 2019 (10 classes)

Wednesdays at 17:45 - 19:00

Course fee: 90 euros


CLASS CONTENT
 

1) VOCABULARY: We learn the main elements and movements of different styles and traditions of Oriental dance.
2) GRAMMAR: We learn combinations of movements and different choreographies.
3) POETRY: We learn to apply existing knowledge creatively through improvisation.


LEARNING OUTCOMES
 

1) PHYSICAL EXERCISE. Oriental dance exercises all the bigger and the smallest muscle groups. It is a great general physical training that tones the whole body. A more intense workout also develops physical resilience.

2) A RELAXED AND FLEXIBLE BODY. Oriental dance makes the joints, especially the hips, more mobile and the back more flexible. As a result of regular dancing, the way you sense and carry your body improve not only in your dancing, but also in everyday life - when walking, standing and sitting. Stronger contact with your body helps to create a friendlier and more accepting attitude towards it.

3) IMPROVED BALANCE AND COORDINATION. Oriental dance is characterized by the articulated and isolated movements of various parts of the body. Regular dancing helps the body and the brain to integrate these movements that are significantly different and more complex than everyday living, resulting in improved balance and coordination. 

4) IMPROVED SENSE OF RHYTHM. The rhythms of Oriental dance are very diverse and the dance practicioner learns to translate the music and rhythms into movements. In addition to coordination, this develops musical listening, rhythmic sense and the ability to focus. 

5) IMPROVED SELF-CONFIDENCE. Oriental dance teaches to recognize and value both your inner and outer beauty, to admire and express it. The movements of Oriental dance develop the body's plasticity, making it more supple and graceful. Already a short-term workout makes the body more open, softer and more confident.

6) PERFORMING SKILLS. Next to improved self-confidence, your fear of being in the centre of attention will decrease and your courage and ability to perform in public, express yourself freely and communicate with the audience, will increase. This also contributes to improved performance in other fields that require gaining and maintaining your audience's attention. 

7) COGNITIVE ABILITIES. Learning dance technique, combinations and choreographies exercises not only the body but also the mind. Practicing and memorizing the combinations will train, among other things, those parts of the brain that are related to memory. Regular dance training at least once a week thus increases brain performance.

8) CREATIVITY. Because Oriental dance is improvisational in nature, the dance also enhances creativity. Even basic combinations can be creatively combined and personal elements can be added to enable the dancer to discover and develop their personality and creativity during each dance training.

9) STRONGER CONTACT WITH YOUR FEMININITY. Belly dance is very feminine in its nature and way of expression. The dance is sometimes expressed elegantly and gracefully, sometimes explosively and electrically, but always sincerely full of joy for life, different feelings, passion and playfulness. Belly dancers often emit sensuality and femininity without having to move their fingers.

LOCATION

Urban Yogini Õnnelaboratoorium

Telliskivi 60, the bright red ON-Building II floor. Enter through the courtyard.